VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác
  • Cho thuê một phần trụ sở hoạt động.
  • Nhận tiền gửi của tổ chức.
  • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, Ngân hàng Nhà nước.
  • Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu và tín phiếu để huy động vốn của tổ chức.
  • Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính.
  • Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


back to top