VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Tầm Nhìn Sứ Mệnh

TẦM NHÌN
Xây dựng Công ty trở thành một công ty cho thuê tài sản hàng đầu Việt Nam có đủ sức cạnh tranh trong môi trường hội nhập quốc tế, tiến tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong công tác quản trị, điều hành.

SỨ MỆNH

Đối với Khách hàng: Cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu đến các doanh nghiệp, cùng hướng tới thành công trong kinh doanh.
Đối với nhân viên: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và nhân văn cho tất cả nhân viên.
Đối với xã hội : Đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội.
back to top