VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Thông báo gia hạn tuyển dụng tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ khách hàng năm 2021 tại Trụ sở chính và Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ vào nhu cầu nhân sự và Thông báo số 203/TB-VCBL.HCNS ngày 20/4/2021 của Giám đốc Công ty về việc tuyển dụng cán bộ năm 2021 tại Trụ sở chính và Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ khách hàng vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
- Thời gian nhận hồ sơ:
+ Tại Trụ sở chính: Từ ngày 19/05/2021 đến hết ngày 10/06/2021.
+ Tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Từ ngày 19/5/2021 đến hết ngày 30/6/2021.
- Các nội dung khác không thay đổi so với Thông báo số 203/TB-VCBL.HCNS ngày 20/4/2021 của Giám đốc Công ty về việc tuyển dụng cán bộ năm 2021 tại Trụ sở chính và Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng!

back to top