VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Thông báo áp dụng cơ sở tính lãi 365 ngày/ năm từ ngày 01/01/2018

Căn cứ quy định tại Thông tư 14 về việc thay đổi cơ sở tính lãi 365 ngày/năm từ ngày 1/1/2018 và quy định tại TT 39/2016/TT-NHNN ngày 30/10/2016 về việc công khai cách thức tính lãi suất đối với khách hàng


Thông báo áp dụng cơ sở tính lãi 365 ngày/ năm từ ngày 01/01/2018

Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCBL) xin thông báo theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN ban hành ngày 29/09/2017 của Ngân hàng nhà nước, kể từ ngày 01/01/2018, lãi suất áp dụng tại VCBL sẽ được tính dựa trên cơ sở tính lãi mới là 365 ngày/ năm thay thế cho cơ sở tính lãi 360 ngày/năm. Cơ sở lãi suất mới được áp dụng cụ thể như sau:

Sản phẩm
Chi tiết điều kiện áp dụng
Lãi suất tiền ký quỹ/ tiền gửi •    Các khoản ký quỹ/ tiền gửi đã gửi tại VCBL trước ngày 01/01/2018: áp dụng lãi suất trên cơ sở 360 ngày/năm cho đến ngày đáo hạn.
•    Các ký quỹ/ tiền gửi được mở mới/ tự động gia hạn tại VCBL từ ngày 01/01/2018:  áp dụng lãi suất trên cơ sở 365 ngày/năm
Sản phẩm cho thuê tài chính/ cho vay bổ sung vốn lưu động
 
•    Đối  với khoản cho thuê tài chính/ cho vay bổ sung VLĐ được ký trước 01/01/2018: lãi suất tiếp tục áp dụng cơ sở tính lãi suất theo quy định của Hợp đồng tín dụng đã ký.
•    Đối với các khoản cho thuê tài chính/ cho vay bổ sung VLĐ được ký từ ngày 01/01/2018: lãi suất áp dụng cơ sở tính lãi 365 ngày/năm.


back to top