VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Tuyển dụng


Thông báo gia hạn tuyển dụng tháng 4 năm 2021
Thông báo gia hạn tuyển dụng tháng 4 năm 2021
THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ khách hàng năm 2021 tại Trụ sở chính và Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
VCBL tuyển dụng tháng 4 năm 2021
VCBL tuyển dụng tháng 4 năm 2021
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
Vcbleasing tuyển dụng tháng 10-2020
Vcbleasing tuyển dụng tháng 10-2020
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
VCBL tuyển dụng nhân sự cán bộ khách hàng tháng 9-2020
VCBL tuyển dụng nhân sự cán bộ khách hàng tháng 9-2020
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
VCBL tuyển dụng nhân sự tin học tháng 7 năm 2020
VCBL tuyển dụng nhân sự tin học tháng 7 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng cán bộ tin học đợt 2 năm 2020 tại Trụ sở chính 
VCBL tuyển dụng vị trí IT 10/2019
VCBL tuyển dụng vị trí IT 10/2019
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:
tuyển dụng 06 cán bộ khách hàng chi nhánh HCM
tuyển dụng 06 cán bộ khách hàng chi nhánh HCM
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng 06 cán bộ khách hàng cho chi nhánh HCM tháng 9 năm 2019
VCBL Tuyển dụng cán bộ Kế toán tại chi nhánh HCM
VCBL Tuyển dụng cán bộ Kế toán tại chi nhánh HCM
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự tháng 6 năm 2019, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
VCBL tuyển dụng tháng 5/2019
VCBL tuyển dụng tháng 5/2019
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
VCBL tuyển dụng tháng 4/2019
VCBL tuyển dụng tháng 4/2019
THÔNG BÁO Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ khách hàng vào làm việc tại các phòng Khách hàng của Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11 2018
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
12
back to top