VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Văn bản pháp luật

Chuẩn mực kế toán với tài sản thuê tài chính Download
Công văn 2473 của Tổng cục Thuế đối với lệ phí trước bạ đối với tài sản CTTC Download
CV số 16587 về chính sách thuế đối với hàng hóa công ty cho thuê tài chính nhập khẩu Download
Nghị định 39_2014_ND-CP thay thế ND 16, 65 Download
Quyết định 731 hướng dẫn hoạt động cho thuê vận hành Download
Thông tư 08 về thu hồi tài sản thuê tài chính Download
Báo cáo tài chính 2016 Download
Thông tư 105_2003_vv_Hướng dẫn 6 chuẩn mực D2 Download
Thông tư 09  về bán các khoản phải thu Download
Thông tư 105 hướng dẫn chuẩn mực kế toán Thuê tài sản Download
Báo cáo tài chính 2017 Download
Báo cáo tài chính 2018 Download
Báo cáo tài chính Quý 3 - Năm 2019 Download
Báo cáo tài chính Năm 2019 Download
Báo cáo tài chính Năm 2020 Download
Báo cáo tài chính năm 2021 Download
Báo cáo tài chính năm 2022 Download

back to top