VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

VCBL tăng vốn điều lệ từ 300 lên 500 tỷ đồng


BỐ CÁO

về việc tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng

 


Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-NHNN ngày 28/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết 250/NQ-NHNT.HĐQT ngày 17/11/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê tài chính VCB,


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

Kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2011, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thay đổi vốn điều lệ như sau:

 
Vốn điều lệ cũ: 300.000.000.000 Đồng (Ba trăm tỷ Đồng).

Vốn điều lệ mới: 500.000.000.000 Đồng (Năm trăm tỷ Đồng).

 

Trân trọng thông báo!
back to top